ประวัติสถานีตำรวจ

ประวัติสถานีตำรวจ

 

สถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา

จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

            แต่เดิมท้องที่อำเภอห้วยกระเจาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนมทวน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 จึงถูกได้ยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอห้วยกระเจา และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 26 กันยายน ให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอห้วยกระเจา

คำว่า........ห้วยกระเจา มาจาก .............

            เดิมเรียกว่า "ห้วยกบเจ่า" จากการที่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีห้วยน้ำอยู่แห่งหนึ่ง มีกบเป็นจำนวนมากมานั่งจับเจ่าให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกห้วยน้ำแห่งนั้นว่า  "ห้วยกบเจ่า" ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น ห้วยกระเจา  จึงได้เรียก “ห้วยกระเจา”มาจนปัจจุบัน

 ที่ตั้งและอาณาเขต :  อำเภอห้วยกระเจา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดกับ  อำเภอเลาขวัญ

ทิศตะวันออก       ติดกับ  อำเภออู่ทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

ทิศใต้                ติดกับ  อำเภอพนมทวน

ทิศตะวันตก         ติดกับ  อำเภอบ่อพลอย

พื้นที่ : 622.0 ตารางกิโลเมตร

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
            อำเภอห้วยกระเจาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ตำบล 73 หมู่บ้าน ด้แก่
            1.ตำบลห้วยกระเจา(Huai Krachao)                21 หมู่บ้าน  
            2.ตำบลวังไผ่(Wang Phai)                              11 หมู่บ้าน
            3.ตำบลดอนแสลบ (Don Salaep)                     24 หมู่บ้าน

            4.ตำบลสระลงเรือ(Sa Long Ruea)                  17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอห้วยกระเจาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่
          เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาทั้งตำบล
          เทศบาลตำบลสระลงเรือ
 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระลงเรือทั้งตำบล
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ 
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไผ่ทั้งตำบล
          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแสลบทั้งตำบล

ที่ตั้ง : สถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา เลขที่ ๔๐๐  ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ : 03-๕๔๐๖๙๙ โทรสาร : 03-๕๔๐๖๙๙