วัดทิพย์สุคนธาราม

   

วัดทิพย์สุคนธารามตั้งอยู่ใน อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม: วัดทิพย์สุคนธาราม